Regulamin

 

                                               

1.Definicje

Administrator- oznacza firmę Mad Style Małgorzata Sygnet Zgórska z siedzibą w Łodzi ul: Felińskiego 3 /11, NIP 729 143 61 24, REGON 362839630, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. Klient -podmiot ,na którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sklep- strona internetowa pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy działający pod adresem www.madstyle.pl. Towar- nowy produkt oferowany w sprzedaży przez firmę Mad Style. Konsument- osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej,która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zarobkową. Kupujący- osoba fizyczna,osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej. Użytkownik- osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat i posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna jednostka organizacyjna która nie posiada osobowości prawnej ale może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z serwisu www.madstyle.pl i zaakceptowała niniejszy regulamin wraz z polityką prywatności. Sprzedawca- oznacza właściciela firmy Mad Style . Urządzenie- oznacza podmiot na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którymi zawarta może być Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Cookies- oznacza dane informatyczne ,w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych sklepu. Cookies Administratora- oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem sklepu. Cookies Zewnętrzne- oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej sklepu.  

                                                                                                                      2.Polityka prywatności

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi- ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, poprzez gromadzenie plików “cookies”.  Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Uzytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, reklamację, wysyłka do klienta kurierem bądź pocztą. O tym jaka firma będzie świadczyła transport zakupionego towaru decyduje klient dokonując zamówienia i akceptacji pisemnej regulaminu i politykę prywatności. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.madstyle.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

3. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem działalności sklepu madstyle.pl jest handel detaliczny odzieżą z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

2. Składanie zamówień w Sklepie madstyle.pl jest możliwe bez dokonywania rejestracji. Prezentacje na stronach Sklepu internetowego towarów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 kodeksu cywilnego).

4. Ceny towarów zamieszczonych na stronie zawierają podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzeniu nowych towarów, wprowadzeniu i odwołaniu akcji promocyjnych. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu.

4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia od Użytkowników przyjmowane są drogą internetową 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu za pomocą e-mail: biuro@madstyle.pl, po kliknięciu na pole Dodaj do koszyka. Dane teleadresowe niezbędne do prawidłowo złożonego zamówienia: adres korespondencyjny, miasto i kod pocztowy,nr telefonu. Podane dane Użytkownika nie są wykorzystywane do innych celów , jedynie do realizacji złożonego zamówienia.

3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail od Sprzedawcy Mad Style z informacją, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

4. Jeżeli sprzedawca nie będzie mógł zrealizować zamówienia zgodnie z treścią przepisów art 12 ust 2 ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów, z powodu że towar nie jest dostępny, niezwłocznie , najpóźniej w terminie do trzydziestu dni od zawarcia umowy , zawiadomi o tym kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną jeśli takowa została już uiszczona.

5. Kupujący do momentu  wysłania zamówionego towaru przez sprzedawcę ma możliwość anulowania bądź dokonać zmiany w zamówieniu dzwoniąc na Nr tel. 666117622 i wysłać drogą elektroniczną na adres biuro@madstyle.pl

6. Użytkownik może wybrać następującą formę płatności przy składaniu zamówienia: za pobraniem, przelew na rachunek bankowy: Bank Polski 02 1020 3378 0000 1402 0301 0188. Towar dostarczony jest kupującemu niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez kupującego.

5. Dostawa towaru

1. Zamówione przez kupującego towary dostarczone są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty przesyłki Poczty Polskiej: 11zł, za pobraniem 17zł . Kwotę przesyłki należy dodać do kwoty za towar.

6. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w ciągu 14 dni od otrzymania towaru nie podając przyczyny. Odstąpić kupujący może jedynie wtedy gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym. Konsument informuje Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy telefonicznie, bądź na e-mail : biuro@madstyle.pl.

2. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres jego siedziby.

3. Sprzedawca zwraca kwotę jaką uiścił konsument za towar w terminie 14 dni od odstąpienia przez konsumenta od umowy. Koszty odesłania towaru przez konsumenta nie podlegają zwrotowi.

 7. Reklamacje towarów

1. Konsument może dokonać zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej na adres siedziby, bądź drogą elektroniczną na adres biuro@madstyle.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia (dostarczenia na adres siedziby) wadliwego towaru. W przypadku gdy reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, konsument otrzyma towar naprawiony bądź wymieniony na nowy wolny od wad. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

8.Postanowienia końcowe

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszelkie spory rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny.

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018r

                                                                                                                                                         

Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie plików cookie przez serwis.
Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia